Home     Xml Feed    Submit Articles     Editor Login
More4you Article Directory
  RSS Feeds   Add us to favorites
  Make us your home page
You want more tips, training and tutorials... everything you need to make your web site and business a success?

You get that and much more with the More4you Blogletter!

Subscribe today for free!

First name:

Email address:


Sponsors
 • Cash in on the multi billion dollar domain name industry!
 • sponsor WebSite.ws
 • Earn an Instant Income, Track, Cloak And List Build 100% on Autopilot!
 • sponsor ViralURL.com
 • Get FREE Instant Access To A Brand New, Rebrandable Product Each & Every Month To Build A List & Profit!
 • sponsor ViralPLR.com
 • An All-in-One Email Solution For Internet Professionals!
 • sponsor ViralinBox.com
 • The Web Host Top Internet Marketers Choose...
 • sponsor WebHostingSecret.com
  Categories
  Advertising
  Advice
  Affiliate Programs
  Auto & Trucks
  Awards
  Blogs
  Book Reviews
  Business
  Careers
  Communication
  Computers
  Copywriting
  CSS
  Dating
  Direct Mail
  Domain Names
  EBooks
  ECommerce
  Education
  Email
  Entertainment
  Environment
  Family
  Finance
  Fitness
  Food & Drink
  Free
  Gadgets & Gizmos
  Gambling
  Gardening
  Government
  Health
  Hobbies
  Home Accessories
  Home Business
  Home Repair
  HTML
  Humor
  Insurance
  Internet
  Investment
  Kids & Teens
  Law
  Link Popularity
  Malware
  Management
  Marketing
  Marriage
  Men`s Issues
  Metaphysical
  MLM
  Motivational
  Movies
  Multimedia
  Music
  Newsletters
  Non-Profit
  Off-Line Promotion
  Online Business
  Online Promotion
  Other
  Outdoors
  Parenting
  Pets & Animals
  Politics
  Press Releases
  Product Reviews
  Psychology
  Publishing
  Real Estate
  Recreation
  Relationships
  Religion & Faith
  RSS
  Sales
  Scams
  Science
  SE Optimization
  SE Positioning
  SE Tactics
  Security
  Self Help
  Sexuality
  Site Security
  Social Issues
  Spam
  Spirituality
  Sports
  Technology
  Traffic Analysis
  Travel
  Viral Marketing
  Web Design
  Web Hosting
  Webmasters
  Weight Loss
  Women`s Issues
  Writing


  Pojazdy Szynowe - Przedsi_biorstwo Seluch
  Author:
  Website:
  Added: Fri, 18 Oct 2013 22:37:08 +0000
  Category: Metaphysical
  Printable version | Email | Bookmark

  Okres mi_dzywojennyPo 1920 Zak_ady Naprawcze Taboru Kolejowego przemianowano na PKP Szkolenie G_ówne Natomiast klasy, podlegaj_ce Dyrekcji Okr_gowej Kolei Pa_stwowej w Gda_sku, natomiast od chwili 1 pa_dziernika 1933 – DOKP wToruniu. W okresie mi_dzywojennym zak_ad bydgoski by_ jednym z 13 kolejowych warsztatów g_ównych w Polsce, z czego 6 by_o A klasy (w tym bydgoski), oraz 7 II klasy. Zak_ady w Bydgoszczy poni_ej w stosunku do liczby pracowników fizycznych natomiast wysoko_ci bud_etu zajmowa_y drugie lokalizacja po Poznaniu.W latach 20. XX w. zak_ad dokuczliwie odczu_ odp_yw pracowników narodowo_ci niemieckiej (1500 osób), jaki osta_ uzupe_niony Polakami, w tym reemigrantami z Westfalii i Nadrenii.Polscy robotnicy przez dzia_ania sabota_owe uniemo_liwili odjazd do Rzeszy transportów ze zdemontowanymi maszynami natomiast urz_dzeniami produkcyjnymi za_ uratowali z wykorzystaniem wysadzeniem mosty kolejowe i Królowej Jadwigi.Okres powojennyPo wyzwoleniu miasta powrócono a_ do nazwy z 1939 – PKP Warsztaty G_ówne Natomiast kl. oraz przywrócono funkcj_ naczelnika mgr. in_. Janowi Rupi_skiemu.Powa_ne zmiany w strukturze tudzie_ organizacji zak_adu nast_pi_y po 1950 w zwi_zku z centralizacj_gospodarcz_ kraju. Szkolenie przemianowano na Zak_ady Naprawcze Parowozów za_ Wagonów nr 13 w Bydgoszczy. W wyniku dalszych zmian przyj__y one ostateczn_ nazw_ Przedsi_biorstwo Pa_stwowe Zak_ady Naprawcze Taboru Kolejowego w Bydgoszczy.W latach 40. natomiast 50. XX w. przyst_piono do rozbudowy obiektów fabrycznych oraz budowy nowych. Wybudowano m.in. kotlarni_, acetylenowni_, modelarni_ tudzie_ magazyn modeli, armaturowni_, remiz_ stra_y po_arnej, magazyny, natomiast dodatkowo hotel pracowniczy. W latach 1961 –1973 wybudowano now_ hydroforni_, przychodni_ lekarsk_, sto_ówk_, budynek wolnostoj_cy kultury (budynek ten rozebrano w lipcu 2011 w zwi_zku z budow_ linii tramwajowej na ul. Zygmunta Augusta)[potrzebne _ród_o] i rozbudowano budynek zarz_du. 10 grudnia 1975 dokonano pierwszego spustu _eliwa w nowoczesnej, pracuj_cej a_ do dzi_ odlewni _eliwa. A_ do 1970 wyremontowano sumarycznie 14.701 parowozów tudzie_ 272.494 wagonów towarowych. Zesz_y naprawiony ciuchcia opu_ci_ wytwórnia 18 pa_dziernika 1985 (w sumie dokonano w okresie powojennym 20.297 napraw parowozów). W 1977 przyj_to a_ do naprawy pierwsz_ lokomotyw_ spalinow_, natomiast naprawy elektrycznych zespo_ów trakcyjnych (EN57) rozpocz_to w 1990.W okresie PRL-u, podobnie jak w okresach wcze_niejszych, ZNTK nale_a_ a_ do najwi_kszych pracodawców w Bydgoszczy. 28 listopada 1981 po_wi_cono sztandar Komisji Zak_adowej NSZZ Spójnia, która odgrywa_a du__ rol_ w regionie. Przymierze liczy_ kilka tysi_cy cz_onków, oraz w jego dru_yna wesz_o i szefostwo zak_adu.

  View all 's articles


  About the Author:

  More Metaphysical articles


  :- Articles Search

  Click to search for articles!

  :- Recent Articles
  Global Avalanche Photodiode APD Market
  Global Air Transport USM Market
  global blow torch market
  global inrush current limiter market
  Global Data Warehouse as a Service Market
  Global Automotive energy harvesting and regeneration market
  Get realistic looking artificial grass for your garden within your budget
  Find the experienced attorney in Bedford at cost effective price
  Asia Pacific Portable Battery Pack Market â Industry Analysis and Market Forecast 2019-2027
  Transfer Switch Market â Industry Analysis and Forecast 2019-2027

  :- Top Resources


  Copyright 2000- Add2it.com Marketing Pty Ltd. All Rights Reserved.


  Powered by ArticleDirectoryPro